Wynajem sprzętu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE WYNAJMU SPRZĘTU I URZĄDZEŃ PRZEZ ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W STRACHOCINIE 39

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług wynajmu posiadanego sprzętu i urządzeń  będących w dyspozycji ZWiK Sp z o.o.

1. Wynajmującym  może być każda osoba pełnoletnia przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna , która spełni warunki niniejszego Regulaminu

2. Wynajem sprzętu następuje po spełnieniu następujących warunków;

  • złożenie przez  wynajmującego pisemnego zlecenia określającego datę , rodzaj sprzętu oraz przewidywany okres wynajęcia . W zleceniu należy podać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.   

Każdorazowo termin wykonania usługi należy uzgodnić z kierownikiem.

  • wynajmujący wpłaca w kasie spółki zaliczkę wynoszącą 50 %  przewidywanej ceny usługi , która przepada na rzecz spółki w przypadku rezygnacji z usługi bez podania racjonalnej przyczyny
  •  w przypadkach szczególnych  za zgodą prezesa spółka może odstąpić od wpłaty zaliczki
  •  w przypadku braku potwierdzonej wpłaty nie gwarantujemy rezerwacji sprzętu .

3. Sprzęt wynajmowany jest z pełną obsługą przez pracowników spółki. Czas wynajmu liczony jest od momentu wyjazdu z bazy , który operator zaznacza w karcie pojazdu lub raporcie pracy. Do czasu pracy nie będzie wliczany czas awarii sprzętu.

4. Posiadany sprzęt może wykonywać tylko te prace , do których jest przeznaczony. Usługa wynajmu sprzętu nie jest równoznaczna z wykonaniem konkretnego zadania . Klient pokrywa wszystkie poniesione koszty wynajmu zgodnie z obowiązującym cennikiem .

5. Obowiązujący cennik świadczonych usług zawiera cenę netto , do której dolicza się należny podatek VAT. Aktualizację cen usług przeprowadza się raz w roku.

6. Faktura za wykonaną usługę będzie wystawiona w terminie 7 dni na podstawie wystawionej karty lub raportu pracy sprzętu i obowiązujących cen.

7. Wycena usług , których nie ma w cenniku będzie dokonywana na podstawie faktycznie poniesionych kosztów z uwzględnieniem zysku. Świadczone usługi nie wycenione w cenniku usług będą każdorazowo  negocjowane indywidualnie i potwierdzone w zleceniu podpisem Prezesa.

8. Zakład Wodociągów i Kanalizacji z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za straty z tytułu ewentualnych usterek sprzętu w czasie okresu najmu.

CENNIK

usług świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o.  w Stroniu Śląskim z siedzibą w Strachocinie 39

Lp

Nazwa usługi

Jednostka

Cena  /zł /-netto

1

Praca koparki CASE

godzina

100,0

2

Praca urządzenia ciśnieniowego Orkan  

godzina

255,0

3

Praca agregatu prądotwórczego ECT-6500

godzina

75,0

4

Praca kamery inspekcyjnej

godzina

50,0

5

Praca stopy wibracyjnej  RT-66

godzina

79,0

6

Praca zagęszczarki wibracyjnej MS90

godzina

79,0

7

Praca młota spalinowego BH-23

godzina

79,0

8

Praca pojazdu Renault Master

godzina

1 kilometr

100,0

1,8

9

Praca przecinarki do asfaltu

1 metr

10,0

10

 Wynajem korelatora i stetofonu

1 doba

50,0

11

Wynajem pojemnika siatkowego 1m3 na wodę

1 doba

5,0

12

Wynajem przyczepki o ładowności 550 kg

1 doba

25,0

13

Stawka roboczo-godziny

pracownika konserwacji

1 r-g

27,0

14

Ryczałtowa kwota za demontaż i montaż wodomierza

 

122,0

  • pozostałe usługi będą objęte kalkulacją indywidualną